#

DOGS2014 - Digitalna obrada govora i slike

Novi Sad, 5-9. oktobar 2014.

DOGS2014 je deseta po redu konferencija koja prikazuje stanje istraživanja i pravce razvoja u digitalnoj obradi signala. Tradicionalno se na ovoj konferenciji predstavljaju radovi iz digitalne obrade govora, slike i biomedicinskih signala. Deseti DOGS održava se u Novom Sadu, u hotelu "Park", od 5. do 9. oktobra 2014. godine, zajedno sa konferencijom SPECOM 2014 (Speech and Computer), jednom od najprestižnijih svetskih konferencija iz oblasti obrade govornog signala. Zajednički program konferencija DOGS i SPECOM 2014. možete preuzeti ovde, a raspored radova na konferenciji DOGS 2014 po sesijama možete preuzeti ovde. Obe konferencije održavaju se uz podršku Međunarodne asocijacije za govornu komunikaciju (International Association for Speech Communication - ISCA).

Sadržaj konferencije predstavljaju uvodni radovi po pozivu, radovi koji predstavljaju preglede rezultata tekućih istraživanja (obrada značajnijih radova objavljenih u periodu između dva DOGS-a), originalni, do sada neobjavljeni radovi, praktične demonstracije realizovanih aplikacija digitalne obrade signala, okrugli sto sa temama iz programskih oblasti konferencije, te predstavljanje projekata od interesa za grupe kao što su predstavnici industrije, zdravstva ili udruženja osoba sa invaliditetom. U sklopu konferencije ove godine biće održana i posebna sesija namenjena prozodiji govora, u okviru koje će se predstaviti partneri na projektu SP2: SCOPES Project on Speech Prosody, finansiranom od strane Švajcarske nacionalne fondacije za naučni razvoj (SNSF).

Programske oblasti konferencije

Digitalna obrada govora: produkcija i percepcija govora, fonologija i fonetika, patologija govora, govorne tehnologije (analiza i sinteza govora, prepoznavanje govora, identifikacija i verifikacija govornika), kodovanje i prenos govora, kriptozaštita govora, redukcija šuma, analogni i digitalni sistemi za obradu govora, implementacija i primene (komunikacije, računarska telefonija, itd.), ostalo.

Digitalna obrada slike: kodovanje i prenos slike, analiza i segmentacija slike, linearno i nelinearno filtriranje i restauracija slike, modelovanje i reprezentovanje slike, digitalne transformacije, detekcija i estimacija pokreta, multimedijalne aplikacije, implementacija i primene (komunikacije, robotika, kontrola, itd.), ostalo.

Digitalna obrada biomedicinskih signala: Linearna i nelinearna obrada 1-D biomedicinskih (kardiovaskularnih, nervnih...) signala. Dekompozicija, transformacije. Biomedicinske slike. Medicinska statistika.

Navedene oblasti i podoblasti ne isključuju prijavu i prikaz radova i iz drugih bliskih naučnih oblasti, ukoliko Programski odbor konferencije to prihvati.

#